Çağrı Mektubu İçin Hangi Belgeler Gereklidir, Başvuru Nasıl Yapılır?

Çağrı Mektubu İçin Hangi Belgeler Gereklidir, Başvuru Nasıl Yapılır?

Ülkemizde Lisanssız Elektrik üretim Sistemlerinin kurulumuna 2013 yılında başlandı. Son yıllarda özellikle solar panel fiyatlarındaki hızlı düşüşler sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerji sistemleri öne çıkmaktadır. Daha önce yayımlamış olduğumuz “Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi İçin Ne Yapmalıyım”  yazımızda, yatırım aşamalarından bahsetmiştik. Güneş Enerji Sistemi kurdurmaya karar verdiğinizde ilk önce bağlı bulunduğunuz Elektrik Dağıtım Kuruluşundan (EDAŞ) Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu (Bundan sonra kısaca Çağrı Mektubu diyeceğiz) almanız gerekmektedir.  Çağrı Mektubu başvurusu yaparken öncelikle kurulacak güce bakılması gerekmektedir. İstenilen başvuru evrakları 10 kW güç ile sınırlandırılan güneşten elektrik üretim tesisleri için farklı, 10 kW üzeri tesisler için farklıdır.

10 kw güç ile sınırlanan güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim başvurularına ilişkin gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir.

1)Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu

2)Başvuru yapan gerçek kişi için;

          a)Başvuru sahibinin kimlik sureti (noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi),

          b) Vekalet varsa vekaletname ve vekalet alanın imza beyanı/sirküleri (aslı veya noter onaylı

suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi),

3)Başvuru yapan tüzel kişi için;

          a)Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte

sunulacak fotokopisi),

          b) Vekalet varsa vekaletname ve vekalet alanın imza beyanı/sirküleri (aslı veya noter onaylı

suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi),

4)Güneş enerjisi üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak:

          a)Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu

kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge,

          b) Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar

defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair

karar örneğinin noter onaylı sureti ve tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını

gösterir belge,

5)Tüketim tesisi ile ilgili olarak:

         a)Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod(Abone Numarası)(Fatura, Sözleşme vb…),

         b) Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa

göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge ve Onaylı elektrik proje

kapağı(İç İhtiyaç Proje Kapağı),

6) Ek-2 Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan

10 kW üzeri  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yapılan başvurular için  aşağıda belirtilen evrakların sunulması gerekmektedir.

 1) Dilekçe ile başvurulacaktır. Dilekçede güneş enerjisi tesisinin kurulacağı adres, ilişkilendirilecek tüketim tesisine ait abone/tesisat numarası (tekil kod), kurulmak istenen tesisin türü ve bağlantı talep gücü belirtilmesi gerekmektedir.

2) EK-1 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu.

3) Başvuru yapan gerçek kişi için;

       a) Başvuru sahibinin kimlik sureti,

       b) Başvuru sahibinin imza beyanı,

       c) Vekâlet varsa vekâlet verenin kimlik sureti ve imza beyanı,

4) Başvuru yapan tüzel kişi için;

       a) Ticaret Sicil Gazetesi kayıt sureti,

       b) Vergi levhası sureti,

       c) Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri,

       d) Vekâlet halinde vekâlet alan ve verenin her ikisinin kimlik sureti ile imza beyanı veya sirküler

5) Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.

6) Güneş enerjisi üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

7) Arazi kiralanmış ise tapuya ilave olarak başvuru tarihi itibariyle asgari 2 yıl süreli kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge.

8) Kira sözleşmesi varsa, tarafların imza beyanı veya sirküleri.

9) Kiralanan arazi hisseli ise tüm hissedarların kira sözleşmesini kabul etmesi gerektiğinden ekinde tarafların noter onaylı imza beyanı veya imza sirküleri  ya da tüm hissedarlardan alınmış noter onaylı muvafakatname)

10) Hissedarlardan biri tesis kuracaksa diğer hissedarlardan noter onaylı muvafakatname.

11) Güneşten elektrik üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının edinildiğine dair belge.

12) Çatı GES uygulaması dışındaki başvurular için;

       a) Mutlak tarım arazileri,

       b) Özel ürün arazileri,

       c) Dikili tarım arazileri,

       d) Sulu tarım arazileri,

       e) Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl müdürlüklerinden alınacak belge,

Tüketim tesisi ile ilgili olarak;

13) Mevcut tüketim tesisleri için EDAŞ’tan temin edilecek üretim tesisi ile ilişkilendirilen aboneye (tekil kod) ait sözleşme gücünü belirtir belge. Eğer faturanızda sözleşme gücünüz yazmıyorsa bu belge ilgili EDAŞ’tan teslim alınacaktır. Başvuru gününden 2-3 gün önce bu belge için talepte bulunmamız gerekiyor.

a) Kurulması planlanan güneş enerjisi tesisine ilişkin 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

b) İnşa aşamasındaki tesisler için (hangi abone grubunda olduğunun tespiti için) onaylı elektrik proje kapağı sunulmalıdır.

14) Çatı GES uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge.

15) Başvuru ücretinin ilgili EDAŞ hesabına (Başvuru yapılan İl Müdürlüğü) yatırıldığına dair makbuz.

16) Kurulacak güneş enerjisi tesisinin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması.

17) Teknik Değerlendirme Formu (Başvuru sahibi imzalı ve/veya kaşeli çıktısı ile excel formatında CD kaydı-Koordinatlar UTM6 derece ED 50 DATUM formatında saat yönünde ve kelebek oluşturmayacak şekilde sıralı olarak girilecektir.)

18) Aplikasyon krokisi. Koordinatlar UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında saat yönünde sıralı olarak ilgili formlara girilecektir. Koordinatlı aplikasyon krokisi piyasadaki lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca veya harita mühendisi onaylı olmalıdır.

19) Ek-Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan

Hazırlanan başvuru dosyası sıralı biçimde olmalıdır. Başvuru dosyası hazırlandıktan sonra ilgili EDAŞ’a başvuru yapılır. Firmamıza vekaletname verildiği taktirde, evraklar tarafımızdan hazırlanıp sizin adınıza başvuru gerçekleştirilir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz başvurulardaki tecrübelerimiz sayesinde eksiksiz olarak evraklarınızın hazırlanıp hızlı bir şekilde çağrı mektubunu alacağınıza emin olabilirsiniz.